Kantoor met bureau's en bureaustoel

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Mijnassurantiekantoor.nu, gevestigd te Sint Anthonis aan de Oude Breestraat 17, 5845 AA Sint Anthonis, hierna te noemen: “Mijnassurantiekantoor.nu”, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van Mijnassurantiekantoor.nu en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor Mijnassurantiekantoor.nu werkzaam zijn.

De wederpartij van Mijnassurantiekantoor.nu is degene aan wie Mijnassurantiekantoor.nu enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “opdrachtgever”.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Mijnassurantiekantoor.nu gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door Mijnassurantiekantoor.nu gesloten overeenkomsten waarbij Mijnassurantiekantoor.nu zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Mijnassurantiekantoor zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

1.2   Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Mijnassurantiekantoor.nu slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Mijnassurantiekantoor en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

1.3   Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

2.1   Offertes en tarieven van Mijnassurantiekantoor.nu zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.2   Aan Mijnassurantiekantoor.nu verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Mijnassurantiekantoor.nu, niet tot resultaatverplichtingen.

2.3   Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Mijnassurantiekantoor.nu een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Mijnassurantiekantoor.nu is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.4   In het geval opdrachtgever per emailbericht enige (verzekering) aanvraag heeft gedaan en opdrachtgever de eerstvolgende werkdag na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) Mijnassurantiekantoor.nu heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever de eerstvolgende werkdag na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) Mijnassurantiekantoor.nu wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te verwittigen dat het bericht (de medewerker van) Mijnassurantiekantoor.nu heeft bereikt.

2.5   Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door Mijnassurantiekantoor.nu aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Mijnassurantiekantoor.nu gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Mijnassurantiekantoor.nu het tegendeel blijkt.

Artikel 3: Inschakeling derden

3.1   Het is Mijnassurantiekantoor.nu toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Mijnassurantiekantoor.nu zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Mijnassurantiekantoor.nu is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

Artikel 4: Honorarium en betaling

4.1   Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van Mijnassurantiekantoor.nu wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever (al dan niet namens een verzekeraar) in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief worden overeengekomen.

4.2   Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. Mijnassurantiekantoor.nu is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Mijnassurantiekantoor.nu beïnvloeden.

4.3   Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Mijnassurantiekantoor.nu voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. De opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van Mijnassurantiekantoor.nu, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico.

4.4   Verrekening door de opdrachtgever van de door Mijnassurantiekantoor.nu gefactureerde premies en bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Mijnassurantiekantoor.nu uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

4.5   Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan Mijnassurantiekantoor.nu te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incasso-kosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief.

4.6   Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.7   Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Mijnassurantiekantoor.nu aanleiding geeft, is Mijnassurantiekantoor.nu bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 5: Termijnen

5.1   Tenzij schriftelijk is overeengekomen zijn door Mijnassurantiekantoor.nu opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

Artikel 6: Medewerking door de opdrachtgever

6.1   De opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Mijnassurantiekantoor.nu die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van Mijnassurantiekantoor.nu zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Mijnassurantiekantoor.nu bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

6.2   De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Mijnassurantiekantoor.nu verschafte informatie.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van Mijnassurantiekantoor.nu

7.1   Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Mijnassurantiekantoor.nu alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Mijnassurantiekantoor.nu bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Mijnassurantiekantoor.nu wordt uitgekeerd, vermeerderd met het geldend eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

7.2   In het geval de in artikel 7.1 bedoelde beroeps-aansprakelijkheidsverzekering van Mijnassurantiekantoor.nu in een specifiek geval geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van Mijnassurantiekantoor.nu alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Mijnassurantiekantoor.nu bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel, de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie.

7.3   De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

7.4   Mijnassurantiekantoor.nu is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

7.5   Mijnassurantiekantoor.nu is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Mijnassurantiekantoor.nu gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Mijnassurantiekantoor.nu kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

7.6   Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen opdrachtgever en Mijnassurantiekantoor.nu door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Mijnassurantiekantoor.nu is nimmer aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet-aflevering/niet ontvangst of vertraging bij de aflevering/ontvangst van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen. De data-uittreksels uit de computersystemen van Mijnassurantiekantoor.nu leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door opdrachtnemer verstuurde elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de opdrachtgever.

7.7   Mijnassurantiekantoor.nu is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van Mijnassurantiekantoor.nu, afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van Mijnassurantiekantoor.nu niet of niet tijdig heeft voldaan.

7.8   Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Mijnassurantiekantoor.nu voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of roekeloosheid van haar ondergeschikten.

7.9   De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Mijnassurantiekantoor.nu indien Mijnassurantiekantoor.nu zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 8: Overmacht

8.1   Mijnassurantiekantoor.nu is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Mijnassurantiekantoor.nu redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Mijnassurantiekantoor.nu ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

8.2   Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Mijnassurantiekantoor.nu geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Mijnassurantiekantoor.nu kan worden gevergd.

Artikel 9: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

9.1   Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.

9.2   Door de opdrachtgever aan Mijnassurantiekantoor.nu verstrekte persoonsgegevens zullen door Mijnassurantiekantoor.nu niet worden gebruikt voor of verstrek aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Mijnassurantiekantoor.nu op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

9.3   Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van Mijnassurantiekantoor.nu, zal Mijnassurantiekantoor.nu de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

10.1   Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Mijnassurantiekantoor.nu is het Nederlandse recht van toepassing.

10.2   Mijnassurantiekantoor.nu is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.000097. Enig geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de opdrachtgever worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij aan de burgerlijke rechter.

Artikel 11: Verval van recht

11.1   Alle vorderingen en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens Mijnassurantiekantoor.nu in verband met door Mijnassurantiekantoor.nu verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.